INS Can Roca

Web de l'Institut del barri de Can Roca (Terrassa)

Category Archives: secretaria

Període de preinscripció: del 13 al 24 d’abril

Us informem que el període de preinscripció de l’ESO comença el proper divendres 13 d’abril i finalitza el dimarts 24 d’abril, ambdós dies inclosos. Enllaç al formulari per fer la sol·licitud Us indiquem els horaris d’atenció així com la documentació que caldrà aportar per fer la sol·licitud al centre.

Documentació que cal aportar:

 • Sol·licitud de preinscripció, degudament emplenada (amb número RALC inclòs).
 • Original i fotocòpia del llibre de família (sencer) o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare o tutor, o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres (recordem que l’adreça de preinscripció ha de coincidir amb els DNI o NIE, si no coincideix cal aportar certificat d’empadronament actual dels sol·licitants i del nen/a​)*​.
 • Original i fotocòpia del DNI de la mare o tutora, o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres (recordem que l’adreça de preinscripció ha de coincidir amb els DNI o NIE, si no coincideix cal aportar certificat d’empadronament actual dels
  sol·licitants i del nen/a​)*​.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que el tingui.
 • Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a (targeta sanitària individual).
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat o targeta acreditativa de la discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana (si s’escau).
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la renda mínima d’inserció o de l’equivalent, la renda garantida de ciutadania (si s’escau).
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. (si s’escau).
 • Informe mèdic del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) si l’alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Les fotocòpies no es poden agrupar, una fotocòpia, un full i els DNI fotocopiats a una cara.

23 de març: inici del període de preinscripció

La preinscripció comença el dia 23 de març i acaba el dia 4 d’abril (ambdós inclosos). L’horari per fer la preinscripció és:

 • Matins: durant tot el període de preinscripció de 8.30 a 14.00 hores.
 • Tardes: dilluns 27 de març, dilluns 3 d’abril i dimarts 4 d’abril de 16.00 a 18.00 hores.

Podeu consultar les instruccions al web del Departament d’Ensenyament

Documentació que cal aportar:

 • Sol·licitud de preinscripció omplerta (la podeu agafar al centre o descarregar-la aquí).
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a guardador/a de fet i targeta de residència o consti el NIE si es tracta de persones estrangeres ( important: l’adreça de preinscripció ha de coincidir amb els DNI o NIE).
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI, encara que sigui menor de 14 anys ( important: l’adreça de preinscripció ha de coincidir amb els DNI o NIE).
 • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat o targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família (si escau).
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (si escau).
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent (si escau).
 • Informe emès pel metge si l’alumne/a té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Cada fotocòpia ha d’anar en un full DIN-A4 (no agrupar-les en un mateix full) i els DNI o NIE a una cara.

Dilluns 16 de Febrer és festiu

Benvolgudes famílies,

Serveixi aquest escrit per recordar-vos que el dilluns, dia 16 de febrer, l’Institut romandrà tancat per ser dia festiu, segons l’ordre ENS/124/2014, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-15 per als centres educatius no universitaris, amb l’aprovació del Consell Escolar i d’acord amb les recomanacions del Consell Escolar Municipal de Terrassa.
Atentament,
Equip Directiu INS Can Roca

Inici del període de preinscripció

Calendari:

 • Publicació de l’oferta: entre el 4 i l’11 de març del 2014.
 • Preinscripció:
  • Presentació de sol·licituds: de l’11 al 21 de març de 2014, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 20 de març de 2014.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 d’abril de 2014.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 2 d’abril de 2014 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 2, 3 i 4 d’abril de 2014.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 10 d’abril de 2014.
 • Publicació de l’oferta final: 6 de maig de 2014.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 15 de maig de 2014

Documentació que cal presentar a l’institut:

 • Sol·licitud de preinscripció, degudament emplenada. Podeu descarregar-la aquí
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI del  pare o tutor, o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres (recordem que l’adreça de preinscripció ha de coincidir amb els DNI o NIE).
 • Original i fotocòpia del DNI de la mare o tutora, o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres (recordem que l’adreça de preinscripció ha de coincidir amb els DNI o NIE).
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que el tingui.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat o targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès/a pel Departament de Benestar Social i Família (si s’escau).
 • Si s’al·lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (si s’escau).
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. (si s’escau)
 • Informe mèdic si l’alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
 • Les fotocòpies no es poden agrupar, una fotocòpia, un full, i els DNI a una cara.
 • Horari de secretaria del dia 11 al 21 de març de 09.30 hores a 13.30 hores.

Documentació i criteris de prioritat

Podeu consultar el barem de puntuació fent clic aquí.

Llistat d’admesos

Benvolgudes famílies,

Ja es pot consultar a les instal·lacions del centre el llistat d’admesos per al curs 2013-14.

Recordeu que el període de matriculació és del 10 al 14 de juny, ambdós inclosos, al propi institut.

Si passeu abans a consultar les llistes també podreu recollir la documentació necessària a complimentar per formalitzar la matrícula.

Moltes gràcies.

Preinscripcions Curs 2013-14

Benvolgudes famílies,

El període de presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs 2013-2014 d’alumnes nous d’ESO és el comprès entre els dies 11 i 22 de març, ambdós inclosos.

IMPORTANT: HORARI D’ATENCIÓ AL CENTRE

Dilluns a divendres

9.00 – 13.30 h.

La sol·licitud de preinscripció es pot realitzar a través de la següent web del Departament d’ensenyament.

Per a més informació podeu clicar aquí.

Calendari preinscripció i matrícula:

 • Publicació de l’oferta: 7 de març del 2013.
 • Preinscripció:
  • Presentació de sol·licituds: de l’11 al 22 de març de 2013, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 21 de març de 2013.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 11 d’abril de 2013.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 12 d’abril de 2013 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 12, 15 i 16 d’abril de 2013.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 22 d’abril de 2013.
 • Publicació de l’oferta final: 17 de maig de 2013.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 24 de maig de 2013
 • Matrícula:
  • Segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’educació secundària obligatòria: del 10 al 14 de juny de 2013, ambdós inclosos.
  • Segon, tercer i quart curs d’educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada en cas de l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre: del 25 al 28 de juny de 2013, ambdós inclosos.
  • Educació secundària obligatòria pendent de l’avaluació de setembre (matrícula extraordinària): del 6 al 10 de setembre de 2013, ambdós inclosos.

Reunió famílies 3 de Juliol

Us recordem que el proper dimarts 3 de Juliol hi ha convocada una reunió amb les famílies dels alumnes matriculats al centre.

Tindrà lloc a:

Centre Cívic Municipal Avel.lí Estrenjer
Adreça: Pl. Cultura, 5 – Terrassa (Entre la Crta. Rellinars, el C/Escultor Blai i el C/Pardo Bazán)

Data: Dimarts 3 Juliol
Hora: 19.00 h

ORDRE DEL DIA:

Mòduls prefabricats
Marc horari
Projecte educatiu
Quota
Material necessari
Altres informacions, precs i preguntes

D’altra banda, preguem a les famílies que no han entregat alguna documentació sol·licitada el dia de la matriculació ens la facin arribar en aquesta reunió. Moltes gràcies.

Matrícula: documentació necessària

Per tal de realitzar la matrícula necessitem que adjunteu el mateix dia (recordeu, de l’11 al 15 de juny) la següent documentació del vostre fill/a:

– 3 fotos de carnet.

– Original i fotocòpia de la targeta sanitària CatSalut.

– Original i fotocòpia del carnet de vacunació.

Us recordem que el lloc a on us heu de dirigir és a Serveis Educatius de Terrassa (C/ Alcoy, 57) en els dies citats i en horari de 9:00 a 14:00 h.

Publicació de les llistes amb la matrícula definitiva

Ja estan disponibles les llistes amb la matriculació definitiva al nostre centre, podeu consultar-les en aquesta web:

Puntuació definitiva

(Recordeu que el codi de l’INS Can Roca és 08071196)

Avui mateix hem enviat les llistes als centres adscrits (Enxaneta, Pere Viver i Font de l’Alba) per tal que pugueu consultar-ho físicament també allà.

INFORMACIÓ IMPORTANT

Per realitzar la matriculació a l’Institut Can Roca us heu d’adreçar als Serveis Educatius de Terrassa, a la següent adreça:

Serveis Educatius Terrassa

C/ Alcoy, 57

Tel. 93 735 30 56

Horari:

Des del dilluns 11 de Juny fins al divendres 15 de Juny.

De 9:00 a 14:00 h.

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari de la web, correu electrònic o per telèfon.

Canvi en el calendari de preinscripcions i matrícula

D’acord amb el canvi de calendari del període de matricula del segon cicle d’educació infantil, primària i secundària que el Departament d’Ensenyament està comunicant, s’endarrereixen també els dies per atendre les reclamacions als centres educatius.

La publicació de les llistes d’ admesos passa del 18 de maig al 1 de juny. El període de desacords passa del 21, 22 i 23 de maig al 4, 5 i 6 de juny.

Per a més informació podeu consultar el calendari del Departament d’Ensenyament.